Aktualności

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 02.01.2017r. nastąpiło przekształcenie spółki VIGRAN Iwański Kryger Stasikowski Spółka jawna w spółkę VIGRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu tym nastąpił wpis przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiana formy prawnej ma charakter formalny i zgodnie z art. 553 § 1 KSH Spółce z o.o. przysługują wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowej Spółki Jawnej. Z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ numer KRS.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

 

Aktualne dane Spółki są następujące:

 

VIGRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w obrocie handlowym używany będzie skrót:

VIGRAN Sp. z o.o.

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222

NIP 888-000-55-01

Regon 910503136

KRS 0000653305