RODO – Klauzula Informacyjna dla kontrahentów oraz pracowników

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Vigran Sp. z o.o. ul. Toruńska 222 87-800 Włocławek, 54/427-01-70

 1. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Vigran Sp. z o.o.
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b,tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np. z prawa pracy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
  4. art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych przez Vigran Sp. z o.o. jest przede wszystkim realizacja zamówień/ umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług/umowy o pracę.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
 6. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.
 8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.